5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler, Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı müracaatta bulunarak Derneğe üye olmak isteyebilirler. Yönetim Kurulu bu müracaatı inceler ve karara bağlar.

Ancak Yönetim Kurulu kararı ile üyelik sıfatı kazanılır.Yönetim Kurulu red kararı verdiği takdirde, bu kararını en geç 30 gün içinde müracaat sahibine bildirir. Yönetim Kurulunun üyeliğin reddine ilişkin kararı kesin olup, hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

Ayrıca, fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden,maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, Yönetim Kurulukararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Türk vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri içinTürk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Derneğe üye olma isteğini belirten “Üyelik Başvuru Dilekçesini” doldurmak.

Derneğin en az iki üyesi veya Yönetim Kurulu üyelerindenherhangi birisi tarafından takdim edilmiş bulunmak.

Dernek tüzüğünü okumak ve hükümlerini aynen kabul etmek veuymak.

Derneğin Yönetim Kurulu tarafından saptanmış giriş ödentisiile Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık aidatı ödemeyi kabul ve taahhütetmek.

Tüzel kişilerin üye olabilmesi için Marmara Bölgesinde yeralan Teknoparklarda ve Teknoloji Serbest Bölgesinde faaliyette bulunma şartı aranır.