Teknopark Girişimcileri Derneği 
(TEKNO-DER)   ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1 – DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
  
Marmara Bölgesi coğrafi sınırları içerisinde ve Kocaeli-Gebze’de kurulu Teknopark niteliğine haiz Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Teknoloji Serbest Bölgesinde Ar-Ge ve Yazılım faaliyeti ile iştigal eden kullanıcı niteliğine haiz tüzel kişiler ve bölgelerde Ar-Ge ve Yazılım faaliyeti ile iştigal eden firmalarda çalışan gerçek kişiler tarafından bu ana tüzükte belirtilen esaslara göre ve Türkiye sınırları dahilinde faaliyette bulunmak üzere “Teknopark Girişimcileri Derneği” kurulmuştur.

Derneğin kısa adı, TEKNO-DER’dir.   

Derneğin merkezi Gebze-Kocaeli’dir. Şubesi yoktur.

DERNEK KURUCULARI 

Bu derneğin kurucu üyeleri aşağıdaki listededir:

Alp AKTAŞ 
İnkılap mah. Küçüksu Cad. Harput Sok.Antrium Rez. Blok 1 Daire 2 Ümraniye- İst 

Faruk SARI
Tübitak Lojmanları 29/1 Gebze - Kocaeli

Hakan GÜMÜŞ 
Sinan Ercan Cad. No 21 Hürriyet Kutlutaş Sitesi B Blok D:41 Kazasker – İstanbul

Mehmet ALTIN 
Harmandere Mah. Dedepaşa Cad. Atlas Sitesi C Blok D: 16 Kurtköy – Pendik – İstanbul 

Remzi ERTINMAZ 
Suadiye  Camii Sokak No:43 D:4 Özveri Apt. Kadıköy / Istanbul

Uğur DURAN 
Soyak Yenişehir Bambu Rez. No: 46 Umraniye-İstanbul

MADDE 2 – DERNEĞİN AMACI
  
a- Faaliyet Alanı: 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Serbest Bölgeler Kanunu ile Teknoloji ve Ar-Ge ile ilgili diğer tüm kununlarda yer alan amaçlar doğrultusunda; teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, teknoloji girişini hızlandırmak ve üretilen yeni teknolojileri ihraç etmek, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması konularında katkılarda bulunmak.

b- Kamu İşbirliği:
Kullanıcıların üniversiteler, eğitim kuruluşları, bilimsel kuruluşlar, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve Ar-Ge işi ile ilgili özel ve kamu kuruluşlarıyla iletişimini kuvvetlendirmek, ortak işbirlikleri geliştirilmesine zemin sağlamak.

c- İletişim ve İşbirliği: 
Diğer Serbest Bölgelerde ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren kullanıcılar ile Teknoloji geliştirme işiyle ilgili tüzel ve gerçek kişiler arasında gerekli dayanışma, işbirliği ve iletişimi sağlamak.

d- Rehberlik: 
Kullanıcılara mesleki, ekonomik ve sosyal yönlerden rehberlik etmek, ilgili mevzuatlardaki gelişmeleri kullanıcılar ile paylaşmak, öneriler geliştirmek.

e- Alt Yapı: 
Teknoloji ile ilişkili bölgelerin modernizasyonu, alt ve üst yapısının geliştirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak.

f- Tanıtım: 
İlgili Bölgeleri tanıtmak ve iş potansiyelini arttırıcı çalışmalar yapmak.

g- Envanter: 
İlgili Bölge kullanıcılarının geliştirdikleri ürünlere ve verilen hizmetlere yönelik envanter oluşturmak.

MADDE 3 – DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:
  
a - Dünya Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki ve Serbest Bölgelerindeki uygulamaları ve gelişmeleri takip etmek, değişen şartlarla ilgili dökümanları sağlamak, incelemek ve değerlendirip raporlandırmak, uygulama için gerekli prensip kararlarını saptamak,

b - Kullanıcıları faaliyet konularına göre, iç ve dış piyasalardaki hareketleri izlemek, gerekli tedbir ve önerilerle birlikte üyelerine duyurmak,
  
c - Üyelerin bölge içi ve dışı mevzuat ve pazar açısından sorunlarını belirlemek, bu sorunların gereğine göre savunulması ve / veya çözümü için ilgili kuruluşlar nezdinde bir koordinasyon organı olarak çalışmalarda bulunmak,
  
ç - Yürürlükteki ve yürürlüğe girecek Serbest Bölge, Teknoloji Geliştirme ve Ar-Ge ile ilgili mevzuat ve uygulamaları ve değişiklikleri takip ederek güncel yorumu ile birlikte üyelerine duyurmak; Serbest Bölgelerle ilgili mevzuat ve uygulamalarda, bölgenin gelişmesine katkıda bulunacak değişikliklerin yapılması için çalışma ve girişimlerde bulunmak,
  
d - Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin ve Serbest Bölgelerin geliştirilmesi için gerekli araştırmalarda bulunmak, tanıtımını desteklemek, bölge faaliyetlerini arttırıcı, özendirici tedbirleri belirlemek, bu konularda alınması gereken önlemleri ilgili ve yetkili makamlara iletmek,
  
f - Kullanıcıların, teknik, teknolojik ve işletme problemlerinin çözümü için gerekli araştırmaları yapmak, gereğinde üyeler arasında bilgi akımı ve uzman teknik eleman yardımı sağlamak,
  
g - Teknoparklar (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Serbest Bölgesi ve kurulması planlanan Bilişim Vadisi) ile ilgili konularda resmi makamlarca yapılacak çalışmaların ve alınacak kararların genel olarak Bölgelerin ve kullanıcı üyelerin yararına olması için gerekli önlemleri almak ve bu hususlarda, ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunmak, 
  
ı - Gerektiğinde, kullanıcılar veya kullanıcılarla bölgeleri yöneten kuruluşlar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak,
  
j -  Çeşitli Ülkelerdeki Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin ve Serbest Bölgelerin ticari faaliyetlerine ait ekonomik, istatistik ve teknik bilgileri toplamak, incelemek, bu bilgileri kullanıcılara aktarmak,

k - Üniversite, yüksekokullar ve diğer ilgili kuruluşların Serbest Bölgeler ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri konusunda yapacakları çalışmaları özendirmek, bu çalışmalara gerektiğinde katılmak ve çalışmalarından yararlanmak,
  
l - Dernek amacının gerçekleştirilmesini sağlayacak Derneğe gelir getirici yan çalışmalar (örneğin bağış toplamak, yemek düzenlemek, konser organizasyonu yapmak, eğitim kursları düzenlemek, hediyelik eşyalar yaptırmak ve satmak) yapmak, Bölgede çalışacak personel ve işçinin eğitimi, sağlığı ve sosyal imkanlarının arttırılması konusunda çalışmalarda bulunmak, bu tür çalışmalarda çeşitli kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, yaptığı çalışmaların sonuçlarını ve görüşlerini kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile basın yayın organlarında duyurmak,

m - Serbest Bölgeler ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı konusunda broşür, bülten, kitap, dergi, gazete gibi her türlü yayın çıkartmak, afiş bastırmak, TV ve radyolarda derneğin tanıtımına ve toplumu bilgilendirmeye yönelik programlar yapmak ve yaptırmak, gerekli reklam ve duyuruları yapmak, multimedya ürünleri hazırlamak ve hazırlatmak, toplantılar, seminerler, sempozyumlar, kongreler, konferanslar, paneller, sergiler, yarışmalar, etkinlikler, çalışma grupları, kutlamalar düzenlemek, katılmak ve desteklemek. 

n - Dernek çalışma konuları ile ilgili olarak her türlü hukuksal başvuru yollarını kullanmak, mahkemeler nezdinde dava açmak, leh ve aleyhinde açılan davaları takip etmek.

o - Faaliyetleri ve amaçlarını gerçekleştirmek için gayrimenkul ve yer kiralamak, kiraya vermek, her türlü gayrimenkul satın almak, satmak, gayrimenkul bağışlarını kabul etmek, menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh ettirmek, gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat mülkiyetleri kurulması için her türlü muamele ve tasarrufu yapmak, ayrıca taşınır ve taşınmaz mallar için satış vaadinde bulunmak, temlik muameleleri ve gerekli diğer tüm hukuki işlemleri yapmak.

p - Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İşletici Firmaları ile işbirliği yaparak teknoloji tabanlı girişimlerin fikir veya kuluçka döneminde desteklenmesi maksadıyla bu girişimler için internet ortamında ortaklaşa oluşturulan platformlar vasıtasıyla bağış (fon) toplamak ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yapacağı değerlendirmeler sonucunda bağış (fon) almaya hak kazanan girişimlere toplanan bu bağışların (fon) belirlenen kriterlere göre dağıtılması ve bu yolla girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi ve geliştirilmesi. Diğer kitlesel fonlama yöntemlerinden; ödül bazlı fonlama ve hisse senedi alarak fonlama gibi seçenekleri de mevzuatın ve dernekler kanununun sınırları dahilinde kullanarak girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi ve geliştirilmesi.

Bu maksatla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri başta olmak üzere diğer kamu ve özel sektör kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

MADDE 4 – DERNEK ÜYELİĞİ
  
ÜYELİK KOŞULLARI
  
a - 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler,  Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı müracaatta bulunarak Derneğe üye olmak isteyebilirler. Yönetim Kurulu bu müracaatı inceler ve karara bağlar. 

Ancak Yönetim Kurulu kararı ile üyelik sıfatı kazanılır. Yönetim Kurulu ret kararı verdiği takdirde, bu kararını en geç 30 gün içinde müracaat sahibine bildirir. Yönetim 
Kurulunun üyeliğin reddine ilişkin kararı kesin olup, hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

b - Ayrıca, fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

c - Türk vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz.
  
d - Derneğe üye olma isteğini belirten “Üyelik Girişi Bildirgesi” formunu doldurmak. 
  
e - Derneğin en az iki üyesi veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi tarafından takdim edilmiş bulunmak.
  
f - Dernek tüzüğünü okumak ve hükümlerini aynen kabul etmek ve uymak.
  
g - Derneğin Yönetim Kurulu tarafından saptanmış giriş ödentisi ile Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık aidatı ödemeyi kabul ve taahhüt etmek.

h - Tüzel  kişilerin üye olabilmesi için Marmara Bölgesinde yer alan Teknoparklarda ve Teknoloji Serbest Bölgesinde faaliyette bulunma şartı aranır.  

MADDE 5 – ONURSAL ÜYELİK
  
a - Maddi veya manevi  olarak Derneğe büyük yararlılığı dokunmuş, Derneğin amaçlarına hizmet etmiş ve katılımları Derneğe güç verecek kişilere, Yönetim Kurulunun takdiri ile “Onursal Üyelik” payesi verilir.
  
b - Onursal üyeler, giriş ödentisi ve aidat ödemekten muaf tutulur, ancak Genel Kurul  üyesi olamaz, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nda görev alamaz,  Dernek organlarını seçmek ve bu organlara seçilmek haklarından yararlanamazlar. Genel Kurula ve Yönetim Kurulunun daveti ile Yönetim Kurulu toplantısına katılabilirler, görüş bildirebilirler, ancak oy kullanamazlar.
  
MADDE 6 – ASİL ÜYELİK HAKLARI
  
a - Derneğin asil üyeleri eşit haklara sahiptirler. Asil üyeler arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyetin, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez.

b - 
Hiç kimse Derneğe üye olmaya, Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etmek hakkına sahiptirler.

c - Asil üyeler Derneğin Genel Kurul organının tabii üyeleridir. Derneğin diğer organlarını seçme ve bu organlara seçilme hakkına sahiptir.

d - Ayrıca derneğin amacına uygun olarak üyelerinin sağladığı tüm sosyal imkanlardan yararlanırlar.

e - Oy kullanma, Dernek Organları için seçme, seçilme hakkı ve giriş ödentisi ödeme zorunlulukları vardır.

f - Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

  
MADDE 7 – ÜYELİKTEN AYRILMA
  
Üyelik ölüm ve üyelikten ayrılma isteği ile sona erer.
  
a - Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

b - İstifa etmiş bir üyenin tekrar üyeliğe devam etme isteği Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir, kabulü halinde yeni üye gibi işlem yapılmak suretiyle derneğe üye kaydı yapılır. 

  
MADDE 8 – ÜYELİK HAKLARININ YİTİRİLMESİ 
  
AŞAĞIDA GÖSTERİLEN HALLERDE, HER TÜRLÜ ÜYELİK HAKLARI KANUN GEREĞİNCE YİTİRİLMİŞ OLUNUR:

a - Üyenin medeni haklarını yitirmesi veya 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3. maddesinde düzenlenen hükümlere göre, dernek kurma hakkını yitirmesi
 
b - Aynı kanunun kurulması yasak olan dernekler konusu ile ilgili 29. ve 30. maddelerde gösterilen tüm yasaklara fert olarak aykırı davranması
  
c - Dernek içinde siyasi propaganda yapması

d - Dernek tüzüğünün hükümlerine veya amaçlarına aykırı davranışta bulunması, derneğin faaliyetlerini ve çalışmalarını engellemesi 
  
Yukarıda yer alan durumlardan herhangi birinin tespiti halinde, üyelik kaydı derhal silinir.
  
MADDE 9 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ
  
a - Üyenin derneğe karşı taahhütlerini yerine getirmemiş olması, aidatını ve diğer her türlü borçlarını kendisine yazı ile yapılacak bildiriye rağmen otuz gün içerisinde ödememesi halinde üye için ihraç kaydı verilir.

b - Dernek Yönetim Kurulu tarafından üyeliğine son verilmesi gereken üyenin durumu hakkında ayrıca disiplin kurulundan yazılı ve gerekçeli görüş alınır.

c - Yönetim Kurulu, disiplin kurulunun da görüşünü aldıktan sonra üye hakkında gerekli inceleme ve araştırmayı yaptırır, gerekli görülür ise üyenin savunması da alınabilinir. Daha sonra üyelikten çıkarma kararı gizli oy yöntemi ile oylanır. Çıkarma kararı, üye sayısının (2/3) çoğunluk oyu ile verilir, sonuç üyeye yazılı olarak bildirilir.

d - Çıkarılan üye kendisine bildirilen karar karşı bildirim tarihinden itibaren başlamak üzere on beş gün içinde dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin tüm hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın Genel Kurulda ret edilmesi halinde, dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

e - Çıkarılan üyenin Genel Kurul tutanağında itiraz ve mahkemeye müracat hakkını kullanacağına dair şerhini yazdırmış olmak şartıyla, Genel Kurul tarihinde başlamak üzere bir ay içerisinde yetkili mahkemeye müracaat edebilir.

f - Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları, ödenmediği taktirde dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
  

MADDE 10 – DERNEĞİN ORGANLARI
  
Derneğin Organları aşağıda gösterilmiştir.

a - Genel Kurul
b - Yönetim Kurulu
c - Denetim Kurulu
d - Disiplin Kurulu
e - Yürütme Komitesi
f - Sekreterlik
  
MADDE 11 -   GENEL KURUL
  
Genel Kurul, derneğin asil üyelerinden oluşur. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye, oyunu bizzat kullanır. Onursal üyeler toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar, ancak dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler.
  
a - Genel Kurul Toplantıları 

1) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

3) Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

  
b - Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılmak hakkı bulunan üyelerinin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  
c - Toplantı Yeter Sayısı 
  
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılmak hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.
  
d - Toplantının Yapılış Usulü
  
Dernek Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
  
(c) bendinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulundan bir üye tarafından açılır.
  
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek için bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.
  
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.
  
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.


e - Toplantıda Görüşülecek Konular 
  
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

f - Genel Kurul Görevleri ve Yetkileri
  
Aşağıda yazılı hususlar kurulca görüşülüp karara bağlanır.
  
1) Dernek Organlarının Seçilmesi,
2) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve Denetleme Kurullarının Raporlarının görüşülmesi, yönetim ibra    edilmesi,
4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5) Derneğin iki yıllık genel faaliyet planının görüşülüp kesinleştirilmesi,
6) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kira sözleşmesi yapılması, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
7) Derneğin federasyona  katılması veya ayrılmasına karar verilmesi,
8) Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki  dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
9) Derneğin feshedilmesi, 
10) Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
11) Derneğin amacını gerçekleştirebilmesi ve idari faaliyetlerini yürütülebilmesi için borçlanmaya karar verilmesi,
12) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. 

 
MADDE 12- YÖNETİM KURULU
  
Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
  
Yönetim Kurulu iki yılda bir, yönetim dönemi başında yapacağı ilk toplantıda, kendi arasından açık oyla bir Dernek Başkanı, bir Genel sekreter ve bir muhasip üye (sayman) seçerek görev bölümü yapar. Derneği Başkan temsil eder. Yönetim kurulu en az üç ayda bir toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a - Derneğin amacına uygun çalışmaları yürütmek ve bunlarla ilgili proje ve yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunmak,

b - Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.

c - Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

d - Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 (on) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

e - Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

f - Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,

g - Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak,

h - Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

ı - Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, j-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkisini kullanmak.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle, yedeklerinin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrıların yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.
  
MADDE 13 - DENETİM KURULU
  
Denetleme kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca üç yıllık bir süre için gizli oyla seçilir.

Denetim Kurulu, Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen usul ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu  üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. 

Denetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.
  

MADDE 14 -  DERNEĞİN İÇ DENETİMİ 

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

  
MADDE 15 - DİSİPLİN KURULU
  
Disiplin Kurulu, Genel Kurulun asli üyeleri arasından üç yılda bir seçeceği üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini belirler. Disiplin Kurulu gerektiğinde toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca verilen hususlarda karar verir. Disiplin Kurulu seçimi izleyen (6) gün içerisinde yapacağı ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer. 
  
MADDE 16 - YÜRÜTME KOMİTESİ
  
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde kendi gözetim ve denetiminde Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Yürütme Komitesi kurar. 

Yürütme Komitesi Yönetim Kurulu başkanı ile Yönetim Kurulunca seçilen iki üye ve sekreterden meydana gelir. Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve yetkiler çerçevesinde dernek işlerini sevk ve idare eder. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 
  

MADDE 17 – SEKRETER
  
Yönetim Kurulu, dernek üyeleri arasından bir sekreter tayin eder.  Sekreterin  yetki ve görevleri;

a- Yönetim Kurulunca verilen salahiyetler çerçevesinde derneği temsil etmek,

b -Derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.
  
MADDE 18 – ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ 
  
Genel  Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim Kurulu tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. 

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.
  
MADDE 19 – DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri şunlardır:

a - Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, konser ve konferans gibi faaliyetlerde sağlanan gelirler,

b - Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

c - Bağışlar ve yardımlar,

d - Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan proje hibeleri,

e - Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlar,

f - Dernek aidatlarından ibarettir.

Üyeler, günün ekonomik koşullarına ve dernek bütçesine göre, Genel Kurulca tespit edilecek olan yıllık aidatı bir defada öderler.

Ödeme şekli ve zamanı Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Dernek, siyası partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul etmez. Adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.MADDE 20 – DERNEĞİN DEFTER VE EVRAKI
  
Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. 
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:


1) Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defter i: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

4) Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

5 )İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar

2)Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. 

  
MADDE  21 – GELİR VE GİDERLERDE USUL

Derneğin gelir kaynakları;

a-Üye aidatı: Bu miktarları belirlemeye Genel Kurul yetkilidir,

b-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, c-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, balo, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden ve hizmetlerden sağlanan gelirler,

d-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f- Ulusal ve uluslararası kurumlardan sağlanacak gelirler,

g-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

h-Yasal yollar ile elde edilen sair gelirlerden ibarettir.

Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler.

Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler Birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE 22 – TAŞIMAZ MAL EDİNME

Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla, taşınmaz mal edinilebilir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir.
Derneğe  satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.
  
MADDE 23 – DERNEĞİN SANDIK KURMASI
  
Dernek 5253 sayılı Dernekler Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaç ve şartlarla yardım sandığı kurabilir.
  
MADDE 24 – LOKAL AÇMA
  
Dernek 5253 sayılı Dernekler Kanununun 26. maddesi uyarınca merkezinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile bir lokal açıp işletebilir.
 

MADDE 25- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 26- TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLME ŞEKLİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 27 - DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Teknopark Girişimcileri Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Kocaeli Sanayi Odasına devredilir. 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

MADDE 28 - HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 28 maddeden ibarettir.

YÖNETİM KURULU

Başkan
Hakan GÜMÜŞ

Başkan Yardımcısı
Caner BULUT

Asıl Üye
Metin ÖRNEK

Asıl Üye
Gökhan KURTOĞLU

Asıl Üye
Taşkın Osman AKSOY